Din sag om ferie

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler klager over afgørelser fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og FerieKonto.

Har du en sag?

Har du modtaget en afgørelse efter ferielovens regler fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering eller FerieKonto, kan du klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

En klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over en afgørelse efter ferielovens regler, har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering eller FerieKonto gælder og skal følges indtil vi har truffet afgørelse.

Det er gratis at klage til os.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over afgørelser efter ferieloven. Men du kan ikke klage over sagsbehandlingen, mens sagen bliver behandlet i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering eller FerieKonto. Det kan du først, når sagen er afgjort.

Hvordan klager jeg?

Du skal sende din klage til den myndighed, der har truffet afgørelse i din sag. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering eller FerieKonto vil herefter vurdere din sag igen. Den myndighed, der har truffet afgørelse i din sag, skal modtage din klage senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. 

Læs mere om klagevejledning og tidsfrister.

Hvis Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering eller FerieKonto fastholder sin afgørelse sender den sagen videre til Ankestyrelsen sammen med alle sagens akter senest fire uger efter, at de har modtaget din klage.

Det skal du sende

Der er ingen særlige krav til selve udformningen, længde mv. af din klage. Der er ingen krav om, at du skal begrunde din klage, men det er en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med.
En klage skal dog meget gerne indeholde:

  • Dit navn, 
  • Adresse, tlf. nr. og mailadresse 
  • Dit CPR-nr.
  • Sagsnummeret på den sag, der nu er afgjort, og som du vil klage over

Du er velkommen til at indsende kopier af relevant materiale, du selv har om sagen, men du får ikke disse kopier tilbage, når vi har behandlet din klagesag.

Fuldmagter

Efter forvaltningslovens § 8, stk. 1, kan du som part i en sag på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling vælge at give fuldmagt til, at andre hjælper dig under sagens behandling i Ankestyrelsen Beskæftigelsesudvalg.

Det betyder, at hvis du har en person - for eksempel fra et fagforbund eller en privat støtteperson - som skal hjælpe dig i din sag, er det nødvendigt, at du giver en skriftlig fuldmagt til denne person.
Hvis du har en advokat til at hjælpe dig i din sag, er det ikke nødvendigt med en fuldmagt.

Sådan forløber din sag

Når Ankestyrelsen har modtaget din klage, sender vi dig et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen og det tilknyttede materiale/akter.

I brevet står der, hvilket journalnummer din sag har fået i Ankestyrelsen. Dette nummer skal du henvise til, hvis du kontakter os.

Hvis du ønsker at bidrage med flere oplysninger til din sag, skal du som regel sende dem til os inden for 14 dage efter, at du har fået vores bekræftelsesbrev.

Sammen med din klage får vi normalt alle papirer i sagen fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering eller FerieKonto. Mangler der yderligere oplysninger, fremskaffer vi dem så vidt muligt, så vi har det bedst mulige grundlag at behandle sagen på.

Hvis vi indhenter nye oplysninger af væsentlig betydning for din sag, sender vi dig en kopi, så du har mulighed for at komme med bemærkninger til de nye oplysninger.

Herefter læser din sagsbehandler alt i gennem og udarbejder et mødeoplæg. Mødeoplægget danner grundlag for den konkrete behandling af din klage.

Sagen forelægges for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, som træffer afgørelse i din sag. Afgørelsen sendes til sagens parter.

Efter afgørelsen

En afgørelse fra Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vil almindeligvis indeholde en af tre muligheder:

  • Vi er enige i den afgørelse, der er klaget over
  • Vi er helt eller delvist uenig i den afgørelse, der er klaget over, og derfor ændrer afgørelsen 
  • Vi sender sagen tilbage til den styrelse, hvis afgørelse der er klaget over, f.eks. fordi der mangler oplysninger. Dette kaldes at hjemvise en klage 

Du skal være opmærksom på, at vi både kan ændre en afgørelse til fordel og til skade for dig.
Ankestyrelsen er sidste administrative klageinstans. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen kan du gå videre til domstolene eller ombudsmanden.

Sidst opdateret 20.01.2017