Barselsdagpenge under orlov

Forældre der opfylder betingelserne for barselsdagpenge kan få barselsdagpenge under barselorloven.

Der er forskellige betingelser for retten til barseldagpenge afhængig af ansøgerens situation. Som hovedregel skal der være en tilknytning til arbejdsmarkedet af et vist omfang.

Hvis betingelserne for at få dagpenge under barsel i øvrigt er opfyldt er der mulighed for at få orlov med dagpenge som følgende:

  • Mor kan få dagpenge under orlov 4 uger før forventet fødsel
  • Mor kan få dagpenge under orlov 2 + 12 uger efter fødsel
  • Far kan få dagpege under fædreorlov 2 uger inden for de første 14 uger efter fødsel
  • Mor og far kan sammenlagt få dagpenge i 32 uger under forældreorlov. Der er således ikke dagpengeret under hele den samlede forældreorlov på 64 uger
  • Der er mulighed for at få dagpenge i særlige situationer som sygdom som følge af graviditet, pasning af alvorligt sygt barn, indlæggelse af barn efter fødslen m.v.  

Udbetaling Danmark træffer afgørelser og yder vejledning om reglerne for barseldagpenge

Ankestyrelsen behandler klager over Udbetaling Danmarks afgørelser om barselsdagpenge.

Sidst opdateret 28.11.2013