Sagsbehandlingsforløb i arbejdsskadesager

Din sags forløb i Ankestyrelsen strækker sig fra, at vi modtager din klage, til at vi sender dig afgørelsen i din sag.

Når Ankestyrelsen har modtaget din klage, bliver din sag oprettet i vores system.

Derpå sender vi et brev til dig med en bekræftelse på, at vi har modtaget din klage.

I brevet står der blandt andet, hvilket journalnummer din sag har fået hos os. Du skal henvise til dette journalnummer, hvis du kontakter os.

Er der sager, som vi ikke skal behandle?

Der findes sager, som Ankestyrelsen ikke skal behandle. Det kan for eksempel være sager, hvor klagefristen er overskredet.

Hvis vi ikke skal behandle din sag, får du hurtigst muligt besked om det.

Hvornår starter behandlingen af din sag?

Ankestyrelsen begynder at behandle din sag, når vi når til din sag i den samlede række af sager inden for din sagskategori.

Sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager

Der kommer en juridisk sagsbehandler på din sag, når den egentlige sagsbehandling kan begynde. Hvis du ringer til os inden da, kan du derfor opleve, at vi ikke kan besvare konkrete spørgsmål om din sag.

Hvordan behandler vi din sag?

Ankestyrelsen har adgang til og indhenter alle papirer i din sag via Se Sag på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Din juridiske sagsbehandler gennemgår oplysningerne i din sag og overvejer Ankestyrelsens holdning til sagen og klagen.

Vi tager selvstændigt stilling til oplysningerne i din sag.

Vi kan også tage stilling til hele din sag og ikke kun den del, som du har klaget over.

Hvis din sag drejer sig om lægelige forhold, og vi har lægelige spørgsmål, forelægger vi din sag for en af vores lægekonsulenter.

Hvem er vores lægekonsulenter, og hvad laver de?

Ankestyrelsens lægekonsulenter er erfarne speciallæger, der er ansat hos os ved siden af deres normale arbejde.

Lægekonsulentens funktion er blandt andet at vejlede i lægelige spørgsmål og bidrage med særligt kendskab til forhold, der kan indgå i behandlingen af din sag.

Lægekonsulenten afgiver skriftlige lægeudtalelser i din sag, hvis der er lægelige spørgsmål, vi skal have svar på. Lægekonsulenten undersøger dig ikke, men giver sin udtalelse på grundlag af de oplysninger, vi har eller får i din sag.

Du kan ikke møde lægekonsulenten.

Alle Ankestyrelsens lægekonsulenter har en makker som sparringspartner inden for samme lægelige speciale, for at kvaliteten af de lægelige udtalelser bliver så god som muligt.

Mangler vi oplysninger i din sag?

Du er altid velkommen til at kontakte Ankestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller oplysninger, som du mener er vigtige for din sag.

Alle papirer, som du sender til os, og alle oplysninger, som du giver os, bliver ført ind på din sag og taget med i vurderingen.

Hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger i din sag, fremskaffer vi dem så vidt muligt.

Hvis vi indhenter eller modtager nye oplysninger af væsentlig betydning for din sag, sender vi en kopi af oplysningerne til dig. Årsagen er, at du skal have mulighed for at komme med bemærkninger til de nye oplysninger.

Du kan bede om at få en kopi af alt vores materiale i din sag.

Hvis du har givet fuldmagt til en anden, kan det være fuldmagtshaver, der har de omtalte rettigheder.

Hvordan bliver din sag afgjort?

Når din juridiske sagsbehandler har dannet sig et fuldt overblik over, hvordan din sag bør afgøres, udarbejder sagsbehandleren et mødeoplæg.

Mødeoplægget inddrager alle de oplysninger, der er indhentet eller modtaget i din sag.

Mødeoplægget danner grundlag for den konkrete behandling af din sag.

Selve afgørelsen i din sag bliver truffet på et ankemøde.

Ankestyrelsen holder ankemøder flere gange om ugen.

Vi sender mødeoplægget til deltagerne i god tid før ankemødet. Årsagen er, at deltagerne på ankemødet skal have mulighed for at overveje, hvordan din sag skal afgøres.

Hvad kan resultatet af vores afgørelse blive? 

Når Ankestyrelsen afgør din sag, kan resultatet være, at

• vi er enige med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
• vi ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, så du får en større, mindre eller ingen erstatning
• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal behandle din sag igen. Det betyder, at du får en ny afgørelse. Den nye afgørelse kan føre til samme resultat som den tidligere afgørelse

Vi kan ændre Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse til skade for den, der klager, hvis afgørelsen er forkert.

Hvis vi ændrer størrelsen af din erstatning, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beregne, hvor meget du skal have udbetalt.

Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler eventuelle erstatninger til dig, og som betaler omkostningerne ved, at vi behandler din sag.

Hvad er et ankemøde, og hvordan er det sammensat?

Et ankemøde er betegnelsen for den instans i Ankestyrelsen, der afgør din klagesag.

På ankemødet deltager

• mindst en jurist fra Ankestyrelsen, der er ankechef eller dennes stedfortræder. Denne er formand og leder ankemødet. Formanden har stemmeret
• to beskikkede medlemmer med stemmeret

Hvis din sag kræver en lægelig afklaring, deltager der også en lægekonsulent.

Lægekonsulenten besvarer lægelige spørgsmål i din sag og fungerer som rådgiver. Lægekonsulenten har ikke stemmeret og deltager ikke i afgørelsen af din sag.

Hvordan forløber et ankemøde?

På ankemøderne behandler Ankestyrelsen flere sager. Vi behandler dog hver sag enkeltvist.

Først fremlægger juristen din sag for de beskikkede medlemmer. Derpå drøfter juristen og de to beskikkede medlemmer din sag, før de træffer en afgørelse.

De beskikkede medlemmer er ikke partsrepræsentanter. De deltager på ankemødet som en slags lægdommer. De er derfor ikke fagspecialister, men anvender deres generelle viden og faglige baggrund, når de er med til at afgøre en sag.

Hvis juristen og de beskikkede medlemmer ikke er enige, er det flertallet, der afgør din sag.

Der bliver sjældent stemt om, hvordan vi skal afgøre din sag. Årsagen er, at juristen og de beskikkede medlemmer ofte søger at blive enige uden afstemning.

Kan du overvære ankemødet?

Ankestyrelsens ankemøder er ikke offentlige. Derfor kan sagens parter ikke overvære ankemødet. 

Sagens parter under Klage i arbejdsskadesager 

Hvorfor deltager beskikkede medlemmer på et ankemøde, og hvem er de?

Der deltager beskikkede medlemmer på ankemødet, fordi afgørelsen skal afspejle den almindelige opfattelse i befolkningen samtidig med, at afgørelsen skal overholde lovgivningen.

Økonomi- og indenrigsministeren og beskæftigelsesministeren udpeger de beskikkede medlemmer for 4 år ad gangen efter indstilling fra følgende organisationer:

• LO – Landsorganisationen i Danmark
• FTF – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
• DA – Dansk Arbejdsgiverforening
• DH – Danske Handicaporganisationer
• KL – Kommunernes Landsforening

Hvad sker der efter ankemødet?

Når din sag er afgjort, skriver Ankestyrelsen referat om ankemødets beslutning.

Referatet skal ikke gengive drøftelserne på ankemødet. Et beskikket medlem kan dog bede om at få et særstandpunkt med en kort begrundelse skrevet ind i referatet.

Det er kun sagens parter, der kan bede om at få oplyst navnene på formanden og de beskikkede medlemmer, der deltog på det ankemøde, hvor din sag blev afgjort.

Sagens parter under Klage i arbejdsskadesager

Hvad indeholder afgørelsen i din sag?

Efter at Ankestyrelsen har skrevet et referat i din sag, sender vi et brev med afgørelsen i din sag til sagens parter. 

Sagens parter under Klage i arbejdsskadesager

Det fremgår af afgørelsen, hvilket resultat ankemødet i Ankestyrelsen er kommet frem til.

Derudover fremgår det af afgørelsen, om afgørelsen er truffet i enighed mellem juristen og de beskikkede medlemmer, eller om afgørelsen er truffet af et flertal.

Vi oplyser dig om dette, for at du kan se, hvordan din sag er blevet behandlet. Det har dog ingen betydning for afgørelsens resultat, om afgørelsen er truffet i enighed eller af et flertal.

Det fremgår også af afgørelsen, hvordan vi er nået frem til resultatet, hvilke oplysninger vi har lagt vægt på, og hvilke regler din sag er afgjort efter.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen i din sag, er du velkommen til at kontakte den juridiske sagsbehandler, der har behandlet din sag.

Kan du klage over vores afgørelse?

Ankestyrelsen er øverste administrative klageinstans på arbejdsskadeområdet. Du kan derfor ikke klage over vores afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Du kan klage til Folketingets Ombudsmand over vores sagsbehandling.

Folketingets Ombudsmand kan ikke selv træffe en ny afgørelse, men han kan bede os om at behandle din sag igen.

Du kan lægge sag an ved domstolene over vores afgørelse.

Det koster penge at anlægge sag ved domstolene. Du kan søge om, at du ikke skal betale for en retssag ved domstolene (fri proces). 

Sidst opdateret 14.11.2017